14.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

5. Dotkl se mě

5. Dotkl se mě
5. den svatodušní novény 2024

Bible Průvodce modlitbou

Duchu svatý,

Ty sám se ve mně modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť ani nevím, za co se mám modlit. Přicházím tedy za Tebou a dávám Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám ve mně modlil tak, jak chceš.

Vyčisti prostory mého nitra od každé nečistoty, která stojí v cestě Tvé lásce.

Ať je všechno ve mně zaměřeno na Tebe, vždyť Ty jsi můj život.

Dej, abych ustavičně hořel Tvou láskou
pro Tebe a pro bližní.

Amen.

Čtení z Písma

Ž 84

1Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj.
Žalm synů Korachových.

2Hospodine zástupů,
jak překrásně je ve tvém příbytku!

3Má duše dychtí, toužebně vyhlíží
k Hospodinovým nádvořím.
Mé srdce i tělo volají
živému Bohu vstříc!

4Vždyť i ten vrabec domov má,
hnízdo si našla vlaštovka,
aby vyvedla svá mláďata –
u tvých oltářů, Hospodine zástupů,
Králi můj a Bože můj!

5Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí,
oslavovat tě budou navěky! séla

6Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází –
v srdci je připraven na cestu vyrazit!

7Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí,
proměňují je v studnici
a první déšť je požehnáním zahalí.

8Od síly k síle putují –
před Bohem na Sionu se všichni ukáží!

9Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu,
popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla

10Štíte náš, Bože, pohlédni,
svého pomazaného zahrň milostí!

11Jeden den ve tvých nádvořích
je lepší než jinde na tisíc!
V domě svého Boha chci postávat u prahu,
než abych bydlel v příbytcích ničemů.

12Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít!
Milost i slávu dává Hospodin,
neupře žádné dobro upřímným.

13Hospodine zástupů, blaze člověku,
jenž v tobě skládá důvěru!

Zamyšlení na den

Úryvek z knížky Dotkl se mě, kterou napsal pastor Ricardo Rodríguez:

Impulz k rozjímání

Ať už přítomnost Ducha svatého vnímáš, nebo ne, chval ho za to, jaký je.

 

Další info

  • Pokud chcete tuto novénu dostávat každé ráno e-mailem, můžete se přihlásit k odběru.
  • Znáte někoho, kdo by také chtěl prožít tuto svatodušní novénu? Dejte mu o ní vědět.
  • Budeme vám vděčni, když nám napíšete, jak (nejen v této novéně) objevujete nebo prožíváte své přátelství s Duchem svatým.
 
 
 
Nahoru